joomla4

Joomla官方如期发布了下一个重要的Joomla 4的Alpha版,意味着Joomla!4进入最后的发布阶段,我们第一时间进行了测试,总体来说,体验非常棒,这里简单介绍下新版本有什么不同。

  • 移除了Joomla3中弃用的函数
  • 重做了安装程序,更加直观易用
  • 前端和后台模板框架升级到 Bootstrap 4
  • 整合Joomla Framework框架

下面是一些Joomla4截图

joomla4安装

安装界面

joomla4

后台登录界面

joomla4

后台控制面板

joomla4

媒体管理器

joomla4

文章编辑界面